Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Betænkningsfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: en fysisk person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

Dag: kalenderdag;

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over en vis periode;

varig databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og reproducere de lagrede oplysninger uden ændringer i fremtiden.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Iværksætter: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

Fjernkontrakt: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at mødes i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Babo E-commerce B.V., der er etableret i Eindhoven med e-mail info@min-lille-mus.dk og er registreret i handelskammerets handelsregister under 88733637 og med momsregistreringsnummer NL864755272B01, og som som formidler aftaler om levering af leverandørens produkter via webstedet som agent. Produkterne pakkes og afsendes fra Kina. 

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og bestilling, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle vilkår og betingelser. Hvis dette ikke er muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, at de almindelige forretningsbetingelser kan ses hos iværksætteren, og de sendes gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt efter anmodning.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset det foregående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre den på en enkel måde på en varig databærer. Hvis dette ikke er muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis efter anmodning fra forbrugeren.

Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter fælles aftale med en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer sig den oprindelige bestemmelse i sin ordlyd.

Situationer, der ikke er omhandlet i disse generelle betingelser, bør vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.

Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.

Tilbuddet er uforpligtende. Entreprenøren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, skal disse være en sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af aftalen.

Billederne af produkterne er en troværdig gengivelse af de produkter, der tilbydes. Entreprenør kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes faktiske farver.

I tilfælde af beskadigelse af emballagen refunderer vi højst 10 % af produktets købspris.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:

prisen, eksklusive toldklareringsomkostninger og importmoms. Disse yderligere omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten anvender den særlige forordning for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til EU's bestemmelsesland, hvilket er tilfældet i denne sag. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (også sammen med de opkrævede toldklareringsgebyrer) hos modtageren af varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige i den forbindelse;

om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;

betalingsmåde, levering og opfyldelse af aftalen;

fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen;

størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved anvendelse af teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;

om aftalen arkiveres efter indgåelsen og i givet fald, hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere og om ønsket berigtige de oplysninger, som han har givet i forbindelse med aftalen;

andre sprog end hollandsk, på hvilke kontrakten kan indgås;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

minimumslængden af fjernkontraktens varighed i tilfælde af en transaktion af varighed.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialetyper.

Artikel 5 - Aftalen

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de vilkår og betingelser, der er fastsat heri.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks elektronisk modtagelsen af accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen, idet han skal begrunde dette.

Virksomheden skal vedlægge følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et varigt databærer:

 1. besøgsadresse på den virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller i givet fald klare oplysninger om, at han eller hun er fritaget for fortrydelsesretten;
 3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse vilkår og betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens opfyldelse;
 5. betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis den har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset.

Hvis der er tale om en transaktion af varighed, gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Hver aftale indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af (ikke-personaliserede) produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget og givet iværksætteren meddelelse om, har modtaget produktet.

I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet ham.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han give iværksætteren meddelelse herom inden 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren bør gøre opmærksom på dette ved hjælp af en skriftlig meddelelse/email. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et forsendelsesbevis.

Hvis kunden ikke har udtrykt ønske om at gøre brug af sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister, er købet en kendsgerning.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal iværksætteren tilbagebetale dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter tilbagekaldelsen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er modtaget tilbage af iværksætteren, eller at der kan fremlægges et afgørende bevis for fuldstændig returnering.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Virksomheden kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i tilbuddet, i god tid før kontraktens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter

 1. som blev skabt af iværksætteren efter forbrugerens specifikationer;
 2. som klart er af personlig karakter
 3. som ikke kan returneres på grund af deres art;
 4. som hurtigt bliver ødelagt eller ældes;
 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som ligger uden for Entreprenørens kontrol;
 6. for de enkelte aviser og magasiner;
 7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
 8. for hygiejniske produkter, hvis forsegling er brudt af forbrugeren.

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:

  1. om indkvarterings-, transport-, restaurations- eller fritidstjenester, der skal leveres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
  2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
  3. om væddemål og lotterier.

   Artikel 9 - Prisen

   I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

   I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i tilbuddet.

   Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser.

   Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:

   1. de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
   2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

    I henhold til § 5, stk. 1, i loven om omsætningsafgift af 1968 finder leveringsstedet sted i det land, hvor transporten påbegyndes. I det foreliggende tilfælde finder denne levering sted uden for EU. Herefter opkræver postvæsenet eller kurertjenesten importmoms eller fortoldningsafgifter hos kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af iværksætteren.

    Der tages forbehold for trykfejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af trykfejl er virksomheden ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

    Artikel 10 - Overholdelse og garanti

    Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.

    En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

    Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Returnering af produkterne skal ske i den originale emballage og i ny stand.

    Entreprenørens garantiperiode svarer til fabrikkens garantiperiode. Garantiperioden er 2 år. Virksomheden er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen form for rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af produkterne.

    Garantien gælder ikke, hvis:

    Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

    De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med entreprenørens og/eller emballagens anvisninger;

    Manglerne skyldes helt eller delvist de regler, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte for de anvendte materialers art eller kvalitet.

    Artikel 11 - Levering og fuldbyrdelse

    Virksomheden vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktbestillinger.

    Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

    Med behørig respekt for det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og har ret til eventuel erstatning.

    I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående stykke tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, men senest 14 dage efter opløsningen.

    Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering skal det klart og forståeligt angives, at der leveres en erstatningsartikel. For erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved eventuel returnering afholdes af iværksætteren.

    Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

    Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

    Opsigelse

    Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en maksimal opsigelsesfrist på en måned.

    Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den faste periode i overensstemmelse med de gældende opsigelsesregler og med et varsel, der ikke overstiger en måned.

    Forbrugerne kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

    ophøre når som helst og ikke være begrænset til at ophøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

    i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;

    altid ophøre med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

    Udvidelse

    En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

    Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade, stiltiende forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

    En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på højst en måned og et varsel på højst tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade og ugeblade.

    En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

    Varighed

    Hvis en aftale har en løbetid på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte løbetid.

    Artikel 13 - Betaling

    Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe, når forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

    Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt over for iværksætteren, til denne.

    I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

    Artikel 14 - Klageprocedure

    Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage med en fuldstændig og klar beskrivelse, efter at forbrugeren har fundet manglerne.

    Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14-dagesperioden med en meddelelse om modtagelse af klagen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

    Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

    En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt anfører andet.

    Hvis en klage findes berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

    Artikel 15 - Tvister

    Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Selv hvis forbrugeren er bosat i udlandet.

    Artikel 16 - Garanti

    1. Garantiperiode: For alle produkter solgt af os gælder en garanti på to år fra købsdatoen.

    2. Dækning: Garantien dækker fejl i materialer og håndværk, der opstår ved normal brug af produktet, som beskrevet i brugervejledningen. Garantien gælder ikke for problemer forårsaget af eksterne faktorer, såsom ulykker, misbrug, forkert brug, naturlig slitage eller ændringer af produktet, der ikke er foretaget af os.

    3. Garantikrav: For at gøre krav på garantien skal kunden indlevere det defekte produkt sammen med det originale købsbevis til os. Vi vil vurdere produktet og efter eget skøn reparere eller erstatte det.

    4. Erstatningsdele: I tilfælde af udskiftning kan det udskiftede produkt være nyt eller renoveret. Udskiftede dele bliver vores ejendom.

    5. Undtagelser: Denne garanti dækker ikke tilfældige eller følgeskader som følge af brugen af produktet. Omkostninger til installation eller demontering dækkes heller ikke.

    6. Yderligere rettigheder: Denne garanti berører ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder under den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer.